Generalforsamling i Bistedet d. 16. marts 2021 kl. 16.

Dagsorden:
1. Godkendelse af dagsordenen
Dagsordnen blev godkendt
2. Valg af dirigent og referent
Anders var dirigent og Heidi Palludan referent
3. Formandens beretning
Formanden aflagde beretning for året.
4. Kasseren aflægger regnskab + godkendelse af regnskab
Regnskabet blev godkendt. Der var et par enkelte spørgsmål.

5. Valg til bestyrelsen: Formand Heidi Palludan er på valg
Bestyrelsesmedlem Zenia Hansen er på valg
Bestyrelsesmedlem Susanne Ekstrøm er på valg
Christina Søby blev valgt som formand
Zenia Hansen blev genvalgt til bestyrelsen
Susanne Ekstrøm ønskede alligevel at fortsætte og blev valgt
1.suppleant blev Lillian Olsen
2.suppleant blev Heidi Palludan

6. Valg af revisor
Helle Clausen blev valgt til revisor

7. Forslag fra bestyrelsen
Der var ingen
8. Forslag fra medlemmer
Der var ingen
9. Evt.
Næste bestyrelsesmøde er d. 27.4. 15:30. Vi sørger for at tid bliver kendt for vores medlemmer, så de har en chance for at deltage i bestyrelsesmøderne. Heidi P lægger datoen op på hjemmesiden. Heidi R og Jonas lægger datoen op på Facebook.