Generalforsamling nr. 6

Emne: Generalforsamling

Dato: 26. august 2020
Tid: Kl. 16:00
Sted: Frivilligcenter Roskilde lokale 6, Jernbanegade 21A, 4000 Roskilde Mødedeltagere: Fra bestyrelsen; Helle H. Clausen, Lillian Olsen, Zenia Hansen, Heidi Palludan.
Herudover; Georg Galster, Anders Bruhns

Referent: Helle H. Clausen

Dagsorden:

1. Godkendelse af dagsorden

2. Valg af dirigent og referent

3. Valg af stemmetæller

4. Formandens beretning

5. Kasseren aflægger regnskab + godkendelse af regnskab

6. Gennemgang af budget

7. Indkommende forslag

8. Valg

9. Eventuelt

Referat:

1. Godkendt

2. Heidi er dirigent og Helle er referent

3. Zenia

4. Heidi fremlægger årsberetning mundtligt og skriftligt. Denne er vedlagt/vedhæftet. Der er især lagt vægt på at hylde de frivillige kræfter i Bistedet, vores samarbejde med Roskilde Festival og rebrandingen af foreningen med nyt logo.

5. Der har været store udgifter til re-brandingen, kompetenceudvikling mv.
Der er 10 øres uoverensstemmelse på balancen i regnskabet for 2019. Godkendt, trods denne difference.
Regnskab er vedhæftet.

6. Budgettet for 2020 er gennemgået og vedhæftes

7. Ingen indkomne forslag

8. Kasser, Lillian modtager genvalg, men Georg Galster stiller op som modkandidat. Efter valg, vandt Georg Kasser-posten med stemmeflertal.
Revisor, Helle Clausen modtager genvalg, og blev genvalgt.
Bestyrelsesmedlem Helle er på valg, men Anders Bruns stiller op som modkandidat. Anders Bruhns bliver valgt med stemmeflertal.

Ny bestyrelse består nu af:
Formand Heidi Palludan
Kasser: Georg Galster
Bestyrelsesmedlem: Zenia Hansen
Bestyrelsesmedlem: Anders Bruhns
Bestyrelsesmedlem: Susanne Standager

Suppleanter:
Lillian Olsen
Helle H. Clausen

9. Kort teaser om eventuelt samarbejde med Kaffe Karma, hvor vi kan hjælpe dem med frivillige ansat på socialt frikort (100 kr/t) –Socialt frikort kræver en social indsats fx §85, §104 eller lign. Yderligere eventuelt et samarbejde på Roskilde Festival 2021.