Vedtægter

Vedtægt for foreningen Bistedet –summen af frivillige initiativer

Foreningens navn og formål

Stk. 1: Foreningens navn er Bistedet –summen af frivillige initiativer

Stk. 2: Foreningens formål er at styrke og fremme den frivillige indsats for psykisk sårbare borgere og deres pårørende i Roskilde Kommune. Herunder at sikre en stabil og velfungerende gruppe af frivillige til at varetage følgeordninger, social støtte og andre indsatser/aktiviteter, der understøtter den enkelte borger i dagligdagen med fokus på recovery. Der tilsigtes at rekrutteringen sker i lokalsamfundet, og med en stærk støtte til borgere med brugerbaggrund –såkaldt peer-støtte.

Vi ønsker at skabe grobund for større frivilligt engagement, der kan give større tilgang til de enkelte sociale tilbud og aktiviteter der findes i Roskilde Kommune.

Det frivillige engagement understøttes af en håndholdt plan for den frivillige, hvor der tilbydes relevante kurser, faglig sparring, vejledning og netværksdannelse.

Således kan foreningens formål opstilles i 5 kerneområder:

  1. At skabe et stabilt korps af frivillige, som kan varetage en social indsats
  2. At skabe rammer der øger engagement og aktivt medborgerskab gennem frivillighed, med mulighed for vejledning, sparring og faglig undervisning.
  3. Sætte fokus på, og understøtte sundhedsfremmende og forebyggende aktiviteter for psykisk sårbare i Roskilde Kommune
  4. At arbejde målrettet for netværk af flere frivillige med baggrund som psykisk sårbare
  5. At hverve nye frivillige i forhold til de konkrete behov for støtte og hjælp, den enkelte psykisk sårbare har.

Medlemmer

Som medlem af foreningen kan optages alle der aktivt vil arbejde for foreningens formål, eller gøre brug af foreningens tilbud.

Medlemskab kan dog i særlige tilfælde nægtes når 2/3 af bestyrelsen stemmer for dette. Nægtelse af medlemskab kan appelleres på førstkommende generalforsamling, der tager stilling med simpelt flertal.

Kontingent

Der opkræves som udgangspunkt ikke noget kontingent til drift af foreningens formål. Dette søges dækket ved fundraising og tilskudsstøtte, samt gennem tæt samarbejde med Center for Socialpsykiatri i Roskilde Kommune. Donationer til daglig drift og specifikke aktiviteter modtages gerne.

Regnskab og revision

Regnskabsåret er kalenderåret.

Det reviderede regnskab, med kommende års budget, skal være fremsendt til medlemmer senest 14 dage før den ordinære generalforsamling. Foreningens midler opbevares i Spar Nord Bank, Roskilde.

Medlemsmøder

Stk. 1: Kassereren, eller et andet, af kassereren, udpeget medlem, sørger for at indkalde til medlemsmøder.

Stk. 2: Alle medlemmer af foreningen kan deltage på medlemsmøderne.

Stk. 3: Beslutninger på medlemsmøderne træffes med almindeligt stemmeflertal.

Bestyrelsen

Stk. 1: Foreningens daglige ledelse er hos bestyrelsen, der består af 5 medlemmer. Bestyrelsen konstituerer sig selv med formand, næstformand og kasserer, og fastsætter selv sin forretningsorden.

Stk. 2: Den samlede bestyrelse er ansvarlig for, at tilskud og anviste lokaler anvendes i overensstemmelse med Folkeoplysningsloven og Roskilde Kommunes retningslinjer. Det er således den samlede bestyrelse, der skal underskrive det årlige regnskab.

Stk. 3: Bestyrelsesmedlemmer vælges for 2 år ad gangen. Genvalg kan ske. Formand og bestyrelsesmedlem(mer) vælges de ulige år, kasserer og bestyrelsesmedlem(mer) vælges de lige år. Der vælges hvert år 2 suppleanter til bestyrelsen, som træder ind i tilfælde af, at et bestyrelsesmedlem forlader bestyrelsen indenfor valgperioden.

For at være valgbar, skal den foreslåede personligt være til stede, eller der skal foreligge en skriftlig erklæring fra den foreslåede, hvori denne tilkendegiver, at være villig til at modtage valg.

Stk. 4: Bestyrelsen er ansvarlig overfor generalforsamlingen.

Beslutninger træffes ved simpel stemmeflerhed og i tilfælde af stemmelighed er formandens stemme afgørende.

Stk. 5: Bestyrelsesmøder afholdes så ofte formanden eller 2 bestyrelsesmedlemmer finder det nødvendigt og indkaldes med mindst 7 dages varsel. Bestyrelsen er berettiget til at ekskludere et medlem, hvis den finder særlig anledning dertil, men vedkommende medlem har ret til at forelægge sagen ved den først kommende generalforsamling.

Daglig ledelse og tegningsregel

 Stk. 1: Foreningens daglige ledelse forestås af bestyrelsen, som vælges af generalforsamlingen.

Stk. 2: Kassereren står for varetagelse af foreningens formue, herunder administrering af donationer samt betaling af regninger.

Stk. 3: Kassereren kan råde over foreningens konti, herunder betalingskort og netbank til foreningens konti, samt indgå kontrakter herom.

Generalforsamling og ekstraordinær generalforsamling

Stk. 1: Generalforsamlingen, der er foreningens højeste myndighed, afholdes hvert år i marts måned. Generalforsamlingen indkaldes med mindst 14 dages varsel ved skriftlig meddelelse til medlemmer. Dagsorden vedlægges indkaldelsen. Forslag der ønskes behandlet på mødet, skal være formanden i hænde senest 7 dage før generalforsamlingen.

Stk. 2: Hvert medlem har en stemme. Der kan kun stemmes ved personligt fremmøde

Stk. 3: Ekstraordinær generalforsamling kan afholdes hvis:

  • Et flertal af bestyrelsen ønsker det, eller
  • Mindst 1/3 af medlemmerne stiller skriftligt krav derom.

Stk. 4: Ekstraordinær generalforsamling afholdes senest 6 uger efter ønsket er fremsat og indkaldes med mindst 2 ugers varsel.

Stk. 5: Den ekstraordinære generalforsamling har samme myndighed som den ordinære

Vedtægtsændringer og opløsning

Stk. 1: Vedtægtsændringer kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 2: Opløsning af foreningen kræver, at 2/3 af foreningens medlemmer stemmer herfor.

Stk. 3: Ved opløsning af foreningen skal foreningens formue udbetales til kassereren, som sørger for at et evt. overskud tilfalder et almennyttigt formål, fastsat efter seneste generalforsamlings beslutning.

Således vedtaget den 17. oktober 2014

Af Bestyrelsen:
Heidi Palludan
Zenia Hansen
Helle Clausen
Lillian Olsen
Pernille Behnke